สายการบังคับบัญชางานอำนวยการ

พ.ต.ท.บุญญาภิวัตน์ บุญนิ่ม
สารวัตรอำนวยการ
โทร.
ร.ต.อ.ธนาวุฒิ มีมา
รอง สว.อก.สภ.เมืองสระบุรี
หน.งานกำลังพล
ร.ต.ท.ญาณิณ วงศ์มูล
รอง สว.(สส)สภ.เมืองสระบุรี
หน.ทะเบียนคนต่างด้าว
ร.ต.ต.หญิง นารี แถวนาม
งานกำลังพล/ต่างด้าว
ร.ต.ต.หญิง นันทิดา กลั่นชื่น
รอง สว.(ป)สภ.เมืองสระบุรี
หน.งานสารบรรณ
ด.ต.หญิง พรพิมล ศรีนิล
งานงบประมาณและการเงิน
ด.ต.หญิงสุปราณี สมศักดิ์
งานนโยบายและแผน/เทคโนฯ
ด.ต.หญิง น้ำค้าง เมืองวงษ์
งานพัสดุ
จ.ส.ต.หญิง วิชานี ชัยพัฒน์
งานพัสดุ
ส.ต.ท.มนตรี ศรีสมพงษ์
งานงบประมาณและการเงิน
กิจกรรมงานอำนวยการ

สถานีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 0-3621-1014 โทรสาร 0-3631-3621
webmaster:Muangsaraburi 511

E-mail : policesaraburi@gmail.com กลับหน้าหลัก